Practice area's

 • Patents
 • Trademarks
 • Designs
 • Copyrights

Authorized to Practice

 • Azerbaijan
 • Albania
 • Armenia
 • Belarus
 • Bosnia & Herzegovina
 • Bulgaria
 • Czech Republic
 • Estonia
 • Georgia
 • Hungary
 • Kazakstan
 • Kosovo
 • Kyrgyzstan
 • Latvia
 • Lithuania
 • Macedonia
 • Moldova
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Poland
 • Romania
 • Russian Federation
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Tajikistan
 • Turkey
 • Turkmenistan
 • Ukraine
 • Uzbekistan